Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

REGULAMIN PRZEDMIOTU

realizowanego w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*

 

Nazwa przedmiotu

 Terapia osób z zaburzeniami odżywiania

Kierunek/rok studiów

DIETETYKA, II ROK, II STOPIEŃ

Rok realizacji

2022/2023

Tryb studiów

STACJONARNY/NIESTACJONARNY

Nazwa i adres      Jednostki

Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

ul. Piekarska 18; Bytom

Pokój 56

Imię i nazwisko
Koordynatora przedmiotu

dr n. o zdr. Justyna Nowak

Imię i nazwisko Prowadzącego/-ych przedmiot

dr n. o zdr. Justyna Nowak

Zasady uczestnictwa
w zajęciach

  Uczestniczenie we wszystkich formach zajęć dydaktycznych jest obowiązkowe.

  Obecność studentów jest kontrolowana w trakcie zajęć i odnotowywana przez 

  Prowadzącego/-ych.

Spóźnienia na zajęcia

  Spóźnienia przekraczające 15 min. mogą wykluczyć studenta z udziału
  w zajęciach w danym terminie i mogą być traktowane jako nieobecność.

Zasady
usprawiedliwiania
nieobecności na
zajęciach i sposób jej odrobienia

Nieobecność na zajęciach student jest zobowiązany usprawiedliwić na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności. Usprawiedliwienia przesyłane/przedstawiane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.  

Nieobecność dopuszczalna jest z powodu zwolnienia lekarskiego lub nagłych losowych sytuacji życiowych.

Nieusprawiedliwienie nieobecności lub/i liczba godzin nieobecności przekraczająca 50% wszystkich godzin przeznaczonych na realizację przedmiotu może skutkować brakiem możliwości uzyskania zaliczenia z przedmiotu.

Nieobecność na ćwiczeniach i seminariach musi zostać odpracowana przez studenta we własnym zakresie, na zasadach określonych przez  Prowadzącego np.: kolokwium, referat, prezentacja, odpowiedź ustna, sprawozdanie itp. lub przez dołączenie do zajęć innej grupy.

Zajęcia należy odrabiać u osób Prowadzących poszczególne zajęcia po wcześniejszym ustaleniu formy i terminu ich odrobienia.

Zasady i warunki zaliczania przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie:

  • obecności na zajęciach,
  • przygotowania teoretycznego do seminariów/ćwiczeń,
  • aktywnego udział w seminariach/ćwiczeniach oraz ich zaliczenia,
  •  zaliczenia kolokwium/ów bądź innych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności np. sprawozdań, raportów, projektów itp. 

Weryfikacja efektów uczenia się, odbywa się na podstawie skali ocen zamieszczonej w Regulaminie Studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Skala ocen

 Weryfikacja efektów uczenia się, w szczególności w ramach prac śródsemestralnych,
  zaliczeń i egzaminów odbywa się zgodnie z poniższą skalą:

  - 100% - 90% bdb (5.0)

  - 89% - 85% pdb (4.5)

  - 84% - 80% db (4.0)

  - 79% - 75% ddb (3.5)

  - 74% - 60% dost (3.0)

  - 59% - 0% ndst (2.0)

 

 W przypadku egzaminów testowych zaliczenie uzyskuje się po osiągnięciu 70%
 poprawnych odpowiedzi zgodnie z przedstawioną skalą:

  - 100%-90% bdb (5.0)

  - 89% - 85% pdb (4.5)

  - 84% - 80% db (4.0)

  - 79% - 75% ddb (3.5)

  - 74% - 70% dost (3.0)

  - 69% - 0% ndst (2.0)

Egzaminator może obniżyć próg do zakresu 60 – 69%. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z niską zdawalnością testu, Egzaminator po konsultacji z Dziekanem/Prodziekanem, może podjąć decyzję o obniżeniu progu zaliczenia poniżej wskazanego zakresu, przy czym minimalny próg zaliczenia nie może być niższy niż 55%.

Forma zaliczenia/egzaminu

Zaliczenie na ocenę

Sposób i tryb ogłaszania wyników

 

  Wyniki zaliczeń końcowych na ocenę i egzaminów ogłaszane są w ciągu 5 dni
  roboczych od dnia ich przeprowadzenia w systemie informatycznym Uczelni.

Możliwość wglądu
do prac pisemnych
studenta

  5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku zaliczenia/egzaminu

Sposób konsultacji
z nauczycielem
akademickim

Po wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu i miejsca konsultacji

justyna.nowak@sum.edu.pl

Bezpieczeństwo SARS-CoV-2

Studenci są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w SUM zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią SARS-CoV-2

 

W sprawach nieobjętych przepisami Regulaminu studenci mogą kontaktować się z Kierownikiem Katedry/Zakładu.

 

*Regulamin Przedmiotu sporządzono w oparciu o przepisy Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach