Propedeutyka chorób nowotworowych (KwOO)

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Zdrowie publiczne, specjalność Koordynator w opiece onkologicznej

 w roku akademickim 2022/20223

studia stacjonarne

rok I

Nazwa przedmiotu: Propedeutyka chorób nowotworowych

 

Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel, prof. SUM

Osoby realizujące przedmiot: dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel, prof. SUM

 

 Wykłady:

 1. Wprowadzenie: badania przesiewowe, struktura opieki onkologicznej w Polsce, diagnostyka, podstawowe pojęcia w onkologii. Biologia nowotworów.
 2. Objawy choroby nowotworowej. Zespoły paranowotworowe. Oceny zaawansowania nowotworów złośliwych. Nowotwory złośliwe regionu głowy i szyi. Rak płuca.
 3. Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego.
 4. Nowotwory złośliwe ginekologiczne. Rak piersi. Rak gruczołu krokowego.
 5. Nowotwory złośliwe układu moczowo-płciowego. Podstawy hematoonkologii.
 6. Choroba nowotworowa w stadium rozsiewu. Chory terminalny. Leczenie paliatywne.

 Seminaria:

 1. Programy przesiewowe w Polsce. Interpretacja podstawowych wyników badań laboratoryjnych na podstawie analizy przypadku.
 2. Zapobieganie i profilaktyka.
 3. Wczesna wykrywalność nowotworów.
 4. Podstawowe pojęcia: rak, mięsak, chłoniaki, guz pierwotny, guz przerzutowy
 5. Przegląd piśmiennictwa dotyczący wzrostu zachorowalności na raka trzustki.
 6. Przegląd piśmiennictwa dotyczący czynników ryzyka nowotworów złośliwych dolnego odcinka pokarmowego i raka pierwotnego wątroby
 7. Rak piersi – czynniki ryzyka i czynniki protekcyjne – omówienie najnowszych doniesień.
 8. Przypadki kliniczne chorych na nowotwory złośliwe urologiczne, nowotwory układu hematologicznego
 9. Stany naglące w onkologii. Zasady postępowania z chorymi w stanie terminalnym. Problem kacheksji i sarkopenii w przebiegu choroby nowotworowej
 10. Powtórzenie i zaliczenie

 Forma zaliczenia: Forma zaliczenia ustna przeprowadzona będzie  na ostatnich zajęciach - seminarium. Obowiązujący zakres wiedzy dotyczy tematyki realizowanej na wszystkich zajęciach.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej.