Patofizjologia kliniczna (ZPUS-KwOO)

Patofizjologia kliniczna ZPUS-KwOO

 

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów magisterskich dla kierunku Zdrowie Publiczne                   

w roku akademickim 2022/2023

studia stacjonarne

rok I

 

Nazwa przedmiotu: Patofizjologia kliniczna

Specjalność: Koordynator w opiece onkologicznej

 

 Jednostka prowadząca: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Osoby realizujące przedmiot: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska, dr n.med. Aleksander Danikiewicz

 

 

Wykłady:

 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe pojęcia patofizjologiczne. Zdrowie, choroba, adaptacja, homeostaza, hemostaza. Czynniki chorobotwórcze. Metody badań naukowych. Zapalenie - definicja, patomechanizm, przebieg, objawy kliniczne
 2. Układ krążenia. Podstawowe definicje i patomechanizm: zator, zakrzep, wstrząs, niedokrwienie, obrzęk, krwawienie, krwotok. Kaskada krzepnięcia i zaburzenia krzepnięcia. Rodzaje wstrząsu. Niewydolność serca- patomechanizm i rodzaje. Miażdżyca naczyń,  stwardnienie naczyń- patomechanizm. Choroby układu krążenia i krwiotwórczego.
 3. Układ dokrewny, patofizjologia. Osi sprzężeń. Budowa, rodzaje i regulacje wydzielania hormonów. Zaburzenia hormonalne.
 4. Patomechanizm układu oddechowego, definicja niewydolności oddechowej, rodzaje niewydolności. Choroby układu oddechowego. Odporność organizmu. Rodzaje odporności Patomechanizm zaburzeń odporności.
 5. Patofizjologia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Łuk odruchowy- definicja, zaburzenia . Bóle głowy, rodzaje bólów głowy. Udary mózgowe. Nadciśnienie śródczaszkowe.
 6. Rytmy biologiczne.

 

Seminaria:

 1. Wprowadzenie – definicje zdrowia i choroby, ewolucja definicji. Podstawowe pojęcia patofizjologiczne - zapalenie, homeostaza, adaptacja, apoptoza, hemostaza, czynniki chorobotwórcze- rodzaje. Metody badań naukowych. Zapalenie, definicja, patomechanizm, objawy.
 2. Choroby układu krążenia. Podstawowe definicje i patomechanizm: zator, zakrzep, wstrząs, niedokrwienie, obrzęk, krwawienie, krwotok. Kaskada krzepnięcia i zaburzenia krzepnięcia. Rodzaje wstrząsu. Niewydolność serca - patomechanizm i rodzaje. Miażdżyca naczyń,  stwardnienie naczyń - patomechanizm . Choroby układu krążenia i krwiotwórczego (zawał serca, nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, wady serca). Niedokrwistości. Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego.
 3. Układ dokrewny, regulacje wydzielania. Choroby układu dokrewnego. Układ wydalniczy. Choroby układu moczowego. Zapalenie nerek. Niewydolność nerek. Kamica nerkowa
 4. Patomechanizm układu oddechowego, definicja niewydolności oddechowej, rodzaje niewydolności oddechowej. Choroby układu oddechowego (zapalenie oskrzeli, POCHP, astma oskrzelowa, zapalenie płuc-rodzaje, objawy, zator tętnicy płucnej, zatorowość płucna. Odporność organizmu. Rodzaje odporności. Patomechanizm zaburzeń odporności)
 5. Patofizjologia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Łuk odruchowy - definicja, zaburzenia. Ból- definicja, rodzaje bólu. Bóle głowy, rodzaje bólów głowy. Udary mózgowe (krwotoczne, niedokrwienne - charakterystyka) . Nadciśnienie śródczaszkowe. Padaczka. Rytmy biologiczne.
 6. Zaliczenie końcowe.

 

Seminaria będą polegały na usystematyzowaniu wiedzy przekazanej na wykładach. Obowiązkiem studenta jest przygotowanie się do zajęć w zakresie tematu seminariów na podstawie wykładu oraz dostępnego piśmiennictwa. Dopuszczone jest przygotowanie prezentacji z tematu wyznaczonego uprzednio przez prowadzącego zajęcia

 

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

 

Literatura:

Podstawowa

 1.      Guzek J. Patofizjologia w zarysie. PZWL, Warszawa.

Uzupełniająca

 1.      Maśliński S., Ryżewski J. Patofizjologia lekarska. PZWL, Warszawa.