Żywienie osób zdrowych (wykłady)

Żywienie osób zdrowych

Program nauczania przedmiotu w ramach studiów licencjackich dla kierunku Dietetyka w roku akademickim 2022/2023

studia stacjonarne

rok II

 

Żywienie osób zdrowych (dotyczy wyłącznie zajęć wykładowych)

 

Jednostka prowadząca wykłady: Katedra Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Kierownik Katedry: prof. dr hab.n.med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Osoba realizująca przedmiot: dr n. o zdr.  Justyna Nowak

 

 WYKŁADY (SEMESTR ZIMOWY):

 1. Bilans energetyczny, podstawowa przemiana materii, całkowita przemiana materii. Normy żywienia i wyżywienia.
 2. Ogólne zasady prawidłowego żywienia. Zapotrzebowanie na energię. Składniki pożywienia człowieka (podstawowe zagadnienia).
 3. Etapy rozwoju człowieka.
 4. Żywienie kobiet ciężarnych – zasady, planowanie i ocena jadłospisów.
 5. Żywienie kobiet karmiących - zasady, planowanie i ocena jadłospisów.
 6. Żywienie niemowląt - zasady, planowanie i ocena jadłospisów (karmienie naturalne)
 7. Żywienie niemowląt - zasady, planowanie i ocena jadłospisów (karmienie mlekiem modyfikowanym). Wybór mieszanek dla niemowląt.
 8. Żywienie dzieci w wieku wczesnego dzieciństwa (1-3rż) i dzieci w wieku przedszkolnym (4-6) - zasady, planowanie i ocena jadłospisów.
 9. Żywienie dzieci w wieku szkolnym (7-9, 10-12, 13-15rż) - zasady, planowanie i ocena jadłospisów.
 10. Zajęcia zaliczeniowe

 

WYKŁADY (SEMESTR LETNI):

 1. Żywienie młodzieży (16-18rż) - zasady, planowanie i ocena jadłospisów. Błędy żywieniowe u dzieci i młodzieży – konsekwencje zdrowotne i rozwojowe.
 2. Żywienie osób dorosłych w zależności od wieku i aktywności fizycznej – zasady, planowanie, ocena jadłospisów.
 3. Żywienie osób w wieku starszym – zasady, planowanie, ocena jadłospisów. Problemy zdrowego żywienia osób starszych. Problemy zdrowotne związane z odżywieniem się.
 4. Witaminy w populacji osób dorosłych i starszych – rola, normy, źródła, skutki nadmiaru i niedoboru.
 5. Składniki mineralne w populacji osób dorosłych i starszych – rola, normy, źródła, skutki nadmiaru i niedoboru.
 6. Odżywianie się zgodnie z indywidualnymi wymaganiami jednostki.
 7. Edukacja żywieniowa w zakresie profilaktyki chorób związanych z nieprawidłowym żywieniem.
 8. Zasady planowania żywienia w zakładach żywienia zbiorowego. Zastosowanie norm żywienia w planowaniu diety indywidualnej i grupowej. Posiłki profilaktyczne i regeneracyjne.
 9. Uwarunkowania zachowań żywieniowych człowieka. Dodatki do żywności.
 10. Zajęcia zaliczeniowe.

 

Literatura podstawowa

 1. H. Ciborowska, A. Rudnicka: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie V, Warszawa 2021.
 2. Szajewska H., Horvath A.: Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Medycyna praktyczna, Kraków 2017.
 3. Normy żywienia dla populacji polskiej i ich zastosowanie. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 2020.
 4. Publikacje naukowe.
 5. red. J. Gawęcki, L. Hryniewiecki: Żywienie człowieka. Postawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007